เบลล่ าร าณีทำกล่องพลั งใ จใส่ของ 50,000 ชิ้น

เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่น่าชื่นชมมาก ๆ เลยทีเดียวสำหรับ
นางเอกสาวสวยร วยความสามารถอย่าง “เบลล่ า ร าณี
ที่มักจะมีโครงการดี ๆ ออกมาช่ วยเห ลือผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา

อย่างที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ได้ออกมาช่วยบรรรดาพ่ อค้ าแ ม่ค้ า
ที่ได้รับผลก ระท บและข ายของไม่ได้ ด้วยการช่วยโปรโมต
ให้แบบฟรี ๆ โดยไม่คิดค่ าจ้ างแม้แต่บ าทเดียว
ซึ่งสาวเบลล่ าเองก็ได้รับคำชื่นชมอย่ างล้ นหลาม เพราะ
นอกจากจะช่วยแบบไม่คิ ดเงิ นแล้ว เจ้าตัวยังทำงานอย่ าง

เต็มที่ประหนึ่งได้รับเงิ นค่ าจ้างหลักแสนเลยทีเดียว
และล่าสุดสาวเบลล่ าก็มีโครงการดี ๆ ผุดขึ้นมาอีกหนึ่ง
โครงารนั่นก็คือ “กล่องพลังใจจากเบลล่า” สำหรับโครงการ
กล่องพลังใจจากเบลล่ านี้เจ้าตัวทำขึ้นเพื่อส่งมอบอาหารและ
ของใช้ให้กับครอบครัวที่กำลังลำบ ากจากสถ านการณ์
ที่เกิ ดขึ้นในปัจจุบัน

สาวเบลล่ าเผ ยว่า เชื่อว่าในเวลาแบบนี้ หลายบ้ าน
หลายครอบครัว ไม่สามารถออกไปทำงานหาร ายได้ได้เหมือนเดิม
สำหรับครอบครัวที่กำลังลำบ าก ข าดร ายได้ ตนอย ากช่วย
ลดค่ าใช้จ่ ายประจำวัน และมีความตั้งใจอย ากส่งให้ได้ทั้ง 77
จังหวัดทั่วประเทศไทย
โดยส าวเบลล่ าได้เ ผ ยว่าสิ่งของกว่า 500,000 ชิ้น
ที่จะส่งต่อให้กับ 20,000 ครอบครัวครั้งนี้ ตนได้จัดซื้อ
มาด้วยกำลังของตัวเอง อีกทั้งยังมีผู้ใหญ่ใจดีช่วยสนับสนุนให้อีกด้วย

ซึ่งสาวเบลล่ าได้เผ ยว่า ตนได้พย าย ามหาวิธีที่จะช่ ว ยเห ลือ
และสร้ างพ ลังใจกับทุกคนให้ได้มากที่สุดเท่าที่ตนจะสามารถทำได้แล้ว
สุดท้ายสาวเบลล่ าก็ได้ทิ้งท้ายว่า ตนหวังว่าการช่ วยเห ลือ
ของตนให้ครั้งนี้ จะช่วยสร้ างพลังใจให้ทุกท่าน
มีแร งใจแ รงก ายเพิ่มมากขึ้น
เพื่อให้พวกเราจะผ่ านพ้ นเรื่องนี้ไปด้วยกัน
อัปเดตล่ าสุ ดขณะนี้มีผู้ลงชื่อรับกล่อ งพลั งใจ
จากเบลล่ าในล็อครบต ามจำนวนที่กำหนดแล้ว

ข้อมูล liekr

“เบลล่า ราณี” ทำกล่องพลังใจใส่ของ 50,000 ชิ้น ส่งให้ 20,000 ครอบครัวทั่วประเทศไทย ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *