ศธ. ออกแนวปฏิบัติ คืนเงินค่าเทอม ผู้ปกครอง ใครได้บ้าง

จากสถานการณ์ การแพร่ระบาด ทำให้หลายโรงเรียน ต้องเลื่อนเปิดเทอม
ซึ่งล่าสุด วันที่ 31 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ทาง ศธ. น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ
ได้สั่งให้คืนค่าเทอมหลัง จากที่มีผู้ปกครองมีการร้องเรียน เรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา

เพื่อเป็นการการลดภาระ ค่าใช้จ่าย และบรรเทาความเดือดร้อน ของผู้ปกครอง
จึงได้มีกำหนดแนวทางปฏิบัติ การเก็บเงินบำรุงการศึกษา
โดยให้โรงเรียน หรือสถานศึกษาในสังกัด หรือในกำกับของ ศธ. ถือปฏิบัติ ดังนี้

1.กรณีที่ได้มีการเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่นไปแล้ว
ให้ “คืนเงิน” บำรุงการศึกษาหรือค่าธรรมเนียม ในส่วนที่ไม่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในระหว่างที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด

2.กรณีที่มีความจำเป็น ต้องเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น
เพื่อใช้จ่าย ในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน อาจพิจารณา “ผ่อนผันหรือขยายระยะเวลาการเรียกเก็บ” เงินบำรุงการศึกษา
หรือค่าธรรมเนียมดังกล่าวตามความเหมาะสมเป็นกรณีไป
3.พิจารณาให้ความ “ช่วยเหลือ” ในกรณีที่ผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวตามความจำเป็นเหมาะสม
4.ให้หน่วยงานต้นสังกัด หรือที่กำกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา แจ้งเวียนไปยังสถานศึกษาในสังกัด หรือในกำกับให้ปฏิบัติตามประกาศนี้
ทั้งนี้ ให้เป็นแนวปฏิบัติตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

เห็นด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *