วิธีทำบัตรคนพิการ หรือ บัตรประจำตัวคนพิการ ล่าสุด 2564

ทำบัตรคนพิการต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ เอกสารรับรองความพิการ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

*จำเป็นต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงเพื่อยืนยันตัวตนด้วย

แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ หน้า1

แบบฟอร์มขอทำบัตรประจำตัวคนพิการ

เอกสารสมัครบัตรคนพิการ

แบบคำขอสมัครบัต รคนพิการ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้พิการพร้อมกับลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง หรือใช้ลายนิ้วมือได้ – 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

ให้ท่านเตรียมสำเนาทะเบียนบ้านของผู้พิการพร้อมกับลงลายมือชื่อพร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง หรือประทับตราลายนิ้งมือได้ – 1 ฉบับ

รูปทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง

ทะเบียนบ้าน

3. รูปถ่าย 1 นิ้ว

รูปถ่ายหน้าตรงของผู้พิการโดยไม่สวมแว่นตา ไม่ยิ้ม เห็นลักษณะของใบหน้าชัดเจน

รูปสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป รูปถ่ายต้องไม่เกิน 6 เดือนที่ผ่านมา 4. เอกสารรับรองความพิการ

เอกสารรับรองความพิการจะต้องนำฉบับจริงแนบมาเท่านั้น โดยจะต้องเป็นโรงพยาบาลรัฐบาล หรือ โรงพยาบาลของเอกชนที่อยู่ในประกาศ

เอกสารต้องเป็นตัวจริง ขอใบรับรองความพิการได้ที่ โรงพยาบาลของรัฐ (หรือโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ในประกาศ) อายุของใบรับรองไม่ควรเกิน 1 เดือนที่ผ่านมา

*รายชื่อโรงพยาบาลในประกาศหน้า 1 / หน้า 2 / หน้า 3

เอกสารผู้ดูแลที่ต้องเตรียม

จะแบ่งออกเป็น 2 กรณีดังนี้

1. กรณีที่อยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกัน

สำหรับคนพิการที่มีทะเบียนเดียวกับผู้ดูและสามารถจัดเตรียมเอกสารดังนี้

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) 1 ฉบับ

*เอกสารจำเป็นต้องลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น

2. กรณีผู้พิการอยู่คนละทะเบียนบ้าน

ท่านจำเป็นต้องจัดเตรียมเอกสารเพิ่มคือ หนังสือรับรองความพิการอีก 1 ฉบับ เพิ่มลงทะเบียนเป็นผู้ดูแลคนพิการ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) 1 ฉบับ หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ 1 ฉบับ

*ผู้ที่รับรองต้องอาศัยอยู่ในเขตชุมชนหรือเขตเดียวกันกับคนพิการจริง โดยแนบสำเนาบัตรประจำตำแหน่งบัตรข้ารารชการ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา

ข้าราชการบำเน็จบำนาญไม่สามารถรับรองได้

ขั้นตอนการทำบัตรประจำตัวผู้พิการ

ท่านสามารถยื่นคำร้องขอทำบัตรประจำตัวคนพิการได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัด ทุกจังหวัด

ยื่นคำร้อง ตรวจสอบหลักฐาน / ข้อเท็จจริง ถ่ายรูป ตรวจสอบข้อมูล มอบบัตรประจำตัวผู้พิการให้คนพิการ สิทธิประโยชน์ของคนพิการ เบี้ยความพิการ กู้เงินเพื่อประกอบอาชีพ ปรับสภาพที่อยู่อาศับ ช่วยเหลือทางกฏหมาย สิทธิทางอาชีพ สิทธิทางการศีกษา สิทธิทางการแพย์ ลดหย่อนค่าขนส่งสาธารณะ สิทธิ์ ลดหย่อนภาษี

สรุป 3 สิทธิพิเศษสำหรับคนพิการ

สิทธิ์ที่ 1 เบี้ยความพิการ

คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการจะได้รับเบี้ยความพิการเดือนละ 800 บาท/เดือน (ปรับเพิ่มเบี้ยความพิการเป็น 1,000 บาท) หลังจากได้ทำการยื่นขอรับเบี้ยความพิการที่ สำนักงานเขต อบต. เทศบาล

สิทธิเบี้ยความพิการจะมีอยู่ 3 กลุ่มดังนี้ ผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้เพิ่มอีก 200 บาท รวมแล้วรับ 1,000 บาท ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับปรับเพิ่มเบี้ยความพิการเป็น 1,000 บาท ผู้พิการที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และอายุเกิน 18 ปี จะได้รับเงินเท่าเดิมคือ 800 บาท คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยคนพิการ มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาในเขต ตามทะเบียนบ้าน มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ ปรับเพิ่มเบี้ยความพิการให้ผู้พิการเป็นเดือนละ 1,000 บาท

เพิ่มเบี้ยยังชีพให้ผู้พิการจาก 800 บาท เป็นเดือนละ 1,000 บาท เริ่ม ตุลาคม 63 เป็นต้นไป

สิทธิที่ 2 กู้เงินเพื่อประกอบอาชีพ

คนพิการอายุเกิน 20 ปี หรือผู้ดูแลคนพิการสามารถยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงินจากกองทุนฯ คนพิการได้ไม่เกิน 120,000 บาท และกู้รวมรายกลุ่มไม่เกิน 1 ล้านบาท (เงินกู้ผู้พิการเพื่อประกอบอาชีพ)

กู้สูงสุด 60,000 บาท (ขอเพิ่มได้ในภายหลังแต่ไม่เกิน 120,000 บาทของยอดหนี้รวม) ไม่มีดอกเบี้ย ผ่อนนาน 5 ปี มีคนค้ำประกันตามเกณฑ์วงเงินที่กู้ (ข้าราชการค้ำประกัน) เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อผู้พิการ

รัฐบาลปล่อยให้ผู้พิการกู้สินเชื่อฉุกเฉิน 1 หมื่นบาท

เป็นผู้พิการ / ผู้ดูแลคนพิการ ไม่เกิน 1 หมื่นบาท ไม่มีคนค้ำ ไม่มีดอกเบี้ย ผ่อนนาน 2 ปี ลงทะเบียนกู้สินเชื่อผ่านเว็บไซต์เท่านั้น

*เงินกู้พิเศษ 10,000 บาท (รายละเอียดเงินกู้คนพิการ 10,000 บาท)

สิทธิประโยชน์ในการกู้สินเชื่อฉุกเฉิน 10,000 บาท

เว็บไซต์ลงทะเบียนกู้สินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้พิการที่มีบัตรคนพิการ

สิทธิที่ 3 ปรับสภาพที่อยู่อาศัย

การปรับสภาพที่อยู่อาศัย ให้เหมาะสมกับคนพิการ เช่น การปรับห้องน้ำ การติดตั้งราวจับ การปรับสภาพผิวทางเดินรายละไม่เกิน 40,000 บาท (ปรับเพิ่มเงินช่วยปรับสภาพที่อยู่อาศัยผู้พิการเป็น 4 หมื่นบาท)

ไม่เกิน 40,000 บาท ถาม – ตอบ เกี่ยวกับคนพิการ 1. ต้องการเปลี่ยนผู้ดูแลคนพิการได้ไหม

-ได้ แต่ต้องดำเนินการหลังจากรับบัตรประจำตัวคนพิการไปแล้ว 1 ปี

2. มีบัตรเก่าจะต่อทะเบียนบัตรใหม่ได้ไหม

-ได้ เพียงท่านนำบัตรเก่าไปยื่นทำเรื่องที่ พมจ. ประจำจังหวัด

3. ให้คนอื่นดำเนินการทำบัตรคนพิการแทนได้ไหม

-ได้ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแลละสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ได้รับมอบอำนาจแนบมาด้วย

4. บัตรใกล้หมดอายุติดต่อทำก่อนได้ไหม

-ได้ สามารถต่อได้ก่อนวันหมดอายุ 30 วัน

สอบถามเพิ่มเติม

โทร 02 354 2583 – 4 หรือศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทั่วประเทศ

วิธีทำบัตรคนพิการ หรือบัตรประจำตัวคนพิการ

วิธีทำบัตรประจำตัวคนพิการ หรือบัตรคนพิการล่าสุด

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตรคนพิการ หรือบัตรประจำตัวคนพิการ

คู่มือคนพิการ ทำบัตรคนพิการครั้งแรก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวคนพิการ : กรมส่่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 255 ถนนราชวิธี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 02 354 3388 หรือ www.dep.go.th

อ้างอิง 1, 2, 3, 4

คนพิการทำบัตรคนพิการบัตรประจำตัวคนพิการผู้พิการพิการวิธีทำบัตรคนพิการAvatarบัตรสวัสดิการแห่งรัฐข่าวสารผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน และโครงการเยียวยาจากรัฐบาล เช่น เราไม่ทิ้งกัน เราชนะ เราเที่ยวด้วยกัน คนละครึ่ง ม.33เรารักกัน เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *